خانه / ۱۳۹۶ / تیر

بایگانی/آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۶

مقاله توسعه پایدار کشاورزی

عنوان این مقاله : مقاله توسعه پایدار کشاورزی تقریباً یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی را دارند اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی، در اکثریت زمین‌های قابل کشت در ایران کشت و زرعی انجام نمی‌شود فقط ۱۲٪ از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی …

بیشتر بخوانید »

مقاله برنامه ریزی و تدوین استراتژی های شرکت SWOT

عنوان این مقاله : مقاله برنامه ریزی و تدوین استراتژی های شرکت SWOT مقاله تدوین شده استراتژی های شرکت پسماند را بر اساس ماتریس های SWOT و ماتریس های کمی و مقایسه زوجی و همچنین چشم انداز ها و مولفه های اهداف شرکت تهیه و نتظیم شده است فایل با …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مقاله اینترنت ماهواره ای

عنوان این مقاله : پاورپوینت مقاله اینترنت ماهواره ای اینترنت مخففinterconnected networks را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا شده است یکی از روشهای دریافت اطلاعات با سرعت بالا استفاده از ماهواره می باشد به زبان ساده ارسال اطلاعات به اینترنت از طریق …

بیشتر بخوانید »

اینترنت ماهواره ای چیست؟

عنوان این مقاله : اینترنت ماهواره ای چیست؟ در دهه ۱۹۶۰، ارتش امریکا مشغول انجام یک سری تحقیق ها بر روی روش هایی بود که مقام های امریکایی با استفاده ازآنها بتوانند در مورد عواقب حملات اتمی مذاکره کنند، راه حل پیشنهادی این بود که ازمذاکرات مستقیم به صورت شبکه …

بیشتر بخوانید »

مقاله ترجمه شده زیستگاه بین المللی تثبیت زمین

عنوان این مقاله : مقاله ترجمه شده زیستگاه بین المللی تثبیت زمین چین در میان یک دوره بی سابقه و انتقادی از فرصت های استراتژیک برای تثبیت زمین قراردارد در این فرایند، این کشور با شرایط جدید، فرصت ها و چالش های جدی مواجه است ، که همه آنها جهت …

بیشتر بخوانید »

مخاطرات مواد شیمیایی

عنوان این مقاله : مخاطرات مواد شیمیایی مواد شیمیایی همه‌جا به چشم می‌خورد و در زندگی ما کاربردهای زیادی دارد؛ در تصفیه آب آشامیدنی، محصولات کشاورزی و امور خانه داری با این همه، همین مواد اگر به شکلی اصولی استفاده نشود و یا بطور نادرست درطی مراحل تولید، ذخیره‌سازی، حمل …

بیشتر بخوانید »

گازها و فیوم ها

عنوان این مقاله : گازها و فیوم ها دود » جوشکاری مخلوطی از ذرات بسیار ریز ( فیوم ) و گازها می باشد بسیاری از مواد موجود در دود جوشکاری مثل کروم ، نیکل ، آرسنیک ، آزبست ، منگنز ، سیلیس ، بریلیوم ، کادمیوم ، اکسیدهای نیتروژن ، …

بیشتر بخوانید »

مطالبی در مورد گاز هیدروژن سولفوره

عنوان این مقاله : مطالبی در مورد گاز هیدروژن سولفوره گاز هیدروژن سولفوره یکی از مهلک تر ین گازهای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد و رعایت نکات ایمنی در محل هایی که احتمال حضور این گاز و جود دارد از الزامات می باشد و این امر جز …

بیشتر بخوانید »

سیستم تهویه در بیمارستان

عنوان این مقاله : سیستم تهویه در بیمارستان پیشگفتار یک��ی از برنام��ه های مرک��ز س��لامت محی��ط و کار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی تدوین و انتش��ار رهنموده��ای مربوط به حوزه ه��ا و زمینه های مختلف بهداش��ت محیط و حرفه ای و س��ایر موضوعات مرتبط اس��ت که با بهره گیری …

بیشتر بخوانید »

راههای مقابله با حریق

عنوان این مقاله : راههای مقابله با حریق هدف هدف از این دستورالعمل اجرایی تعیین نحوه پیشگیری از آتش سوزی و کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی از آتش سوزی می باشد ۲ دامنه کاربرد این دستورالعمل اجرایی برای کلیه ساختمان های متعلق به شهرداری منطقه کاربرد دارد ۳ مسئولیت ها …

بیشتر بخوانید »

رانندگی تدافعی

عنوان این مقاله : رانندگی تدافعی ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﻛﺮدن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد، ﻃﺮز ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺸﺴﺘﻦ راﻧﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴـﻴﺎری از راﻧﻨـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻧـﺎﺧﻮد آﮔﺎه از ﻛﻨﻨﺪ روش ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه دﻳﮕﺮان ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺸﺖ …

بیشتر بخوانید »

ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ

عنوان این مقاله : ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻫﺴﺘ ﻪ ﺍﻱ ﺭﻭﻱﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﻧﻮﺭ ﻭﮔﺮﻣﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺝ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮﺩﮔـﻲ ﺁﺏ، ﺧﺎﻙ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻣﻲ …

بیشتر بخوانید »

حریم شبکه های عمومی برق و رعایت اصول ایمنی

عنوان این مقاله : حریم شبکه های عمومی برق و رعایت اصول ایمنی در صورت مشاهده هرگونه حادثه ای در تاسیسات و شبکه های برق از آن نقطه فاصله گرفته و بدون دخالت در آن ۱ بلافاصله حادثه را به اتفاقات برق اطلاع دهید فقط افراد صلاحیت دار که از …

بیشتر بخوانید »

تشریح بندهای OHSAS 18001

عنوان این مقاله : تشریح بندهای OHSAS 18001 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت HSAS ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﭘﺮدازد را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ …

بیشتر بخوانید »

پدافندغیرعامل و مدیریت بحران

عنوان این مقاله : پدافندغیرعامل و مدیریت بحران دافند غیر عامل به منظور دفاع از مراکز، زیر ساخت ها، جان و سرمایه های انسانی در تمام ملت ها جزئی ضروری از یک کشور است تهدیدهای متوجه بشر در طول زمان بشدت گسترش و توسعه یافته است و آن معلول پیشرفت …

بیشتر بخوانید »

ارزیابی ریسک به روش bpa

عنوان این مقاله : ارزیابی ریسک به روش bpa واژه MORT مخفف عبارت Management Oversight and Risk Tree می باشد که به معنای تجزیه و تحلیل پایش مدیریت و درخت ریسک می باشد روش پایش مدیریت و نمودار درختی ریسک MORT ، تکنیک تحلیلی برای شناسایی بی توجهی های مربوط …

بیشتر بخوانید »

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

عنوان این مقاله : تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت در حجم ۴۰ صفحه با فرمت word و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته …

بیشتر بخوانید »

بررسی عوامل موثر امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر مساله حجاب

عنوان این مقاله : بررسی عوامل موثر امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر مساله حجاب هدف از این پایان نامه بررسی عوامل موثر امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر مساله حجاب می باشد

بیشتر بخوانید »